Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
قوانين مربوط به تابعيت فرزند و مادر در کشورهاي اسلامي
 


 قانون تابعيت مالزي :
طبق قانون تابعيت مالزي هر مردي که داراي تابعيت مالزي باشد مي تواند تابعيت مالزي را به کودکش ( بدون آن که شرطي براي تولد اين کودک در مالزي در نظر گرفته شده باشد ) منتقل نمايد. اين در حالي است که زنان داراي تابعيت مالزي فقط در صورتي مي توانند تابعيت مالزيايي خود را به کودکانشان انتقال دهند که ، کودکانشان در مالزي متولد شوند .

 قانون تابعيت پاکستان :
طبق قانون جديد تابعيت پاکستان که از سال 2001 به مرحله اجرا در آمده است . هر کودکي که از مادر پاکستاني متولد شود بدون هيچ قيد و شرطي تبعه پاکستان محسوب مي شود . در اين خصوص شروطي از قبيل تولد کودک در پاکستان و غيره در نظر گرفته نشده است.

 قانون تابعيت اردن:
طبق قانون تابعيت اردن کودکاني که از ازدواجهاي مختلف بين زنان اردني و مردان غيراردني  متولد مي شوند در صورتي مي توانند تابعيت اردن را تحصيل نمايند که :
1- مادران اين کودکان از همسر غيراردني شان جدا شده باشند .
2- همسر غيراردني اين زنان فوت نموده باشد .
3- ويا مرد غير اردني که داراي همسر اردني و فرزند مي باشد خانواده اش را حداقل براي مدت 5 سال و يا بيشتر ترک کرده باشد .

 قانون تابعيت يمن:
طبق قانون تابعيت يمن، زنان يمني براي ازدواج با مردان غيريمني مي بايد از دولت يمن اجازه بگيرند و شرايطي را که دولت براي اين ازدواجها مشخص نموده طي نمايند و تنها در شرايطي کودکانشان مي توانند تابعيت يمني را تحصيل نمايند که :
1- پدر غير يمني طفل فوت نموده باشد
2- والدين طفل از هم جدا شده باشند
3- ويا مادر يمني طفل که داراي همسر غيريمني بوده به بيماري جنون مبتلا شود .

 قانون تابعيت امارات متحده عربي:
طبق قانون امارات متحده عربي ، زناني که با مردان غيراماراتي ازدواج مي نمايند نه تنها کودکانشان نمي توانند از طريق مادر تابعيت امارات را تحصيل نمايند ، بلکه اين زنان نيز به محض ازدواج با مرد غيراماراتي تابعيت اماراتي خود را از دست خواهند داد  و در امارات به عنوان افراد غيراماراتي شناخته مي شوند .

 قانون تابعيت عربستان :
طبق قانون تابعيت عربستان ، زنان داراي تابعيت عربستان نه تنها نمي توانند تابعيت خود را به کودکانشان منتقل نمايند ، بلکه در صورت تمايل به ازدواج با مرداني که تابعيت عربستان را ندارند مي بايد از دولت عربستان اجازه بگيرند .

 قانون تابعيت مصر:
مصر نيز جديداً اصلاحاتي را در قانون تابعيت خود ايجاد نموده است که بر اساس اين اصلاحات کودکاني که داراي مادر مصري هستند نيز مي توانند از طريق مادرشان تابعيت مصر را تحصيل نمايند .

 قانون تابعيت الجزاير:
طبق قانون تابعيت الجزاير زنان الجزايري نه تنها مي توانند تابعيتشان را به کودکانشان منتقل نمايند بلکه مردان غير الجزايري نيز در صورت ازدواج با زنان الجزايري مي توانند تابعيت الجزاير را تحصيل نمايد.

 قانون تابعيت تونس :
طبق قانون تابعيت تونس تابعيت تنها از طريق پدر تونسي به کودک انتقال مي يابد و کودکاني که از مادر تونسي متولد مي شوند نمي توانند تابعيت تونس را از طريق مادرشان تحصيل نمايند .

نویسنده: