Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
دبده بان حقوق بشر: فعالان ومروجان حقوق زنان را آزاد کنيد
 


ايران: فعالان ومروجان حقوق زنان را آزاد کنيد

دستگيري فله اي نشانه اي ازدور جديدي ازسرکوب است

 

(نيويورک، هفتم مارس 2007) – سازمان ديده بان حقوق بشر امروز ازدولت ايران خواست تا 26 تن از فعالان برجسته حقوق زنان را که روزچهارم مارس بازداشت شدند، آزاد کند وبه پيگرد وآزار واذيت همه فعالان حقوق زنان پايان دهد. ديده بان حقوق بشر عميقا نگران  سلامتي وايمني بازداشت شدگان است ودولت ايران را مسئول کامل وضعيت سلامتي آنها مي داند.

 

مقامات ايراني  از ارائه هرگونه اطلاعات رسمي درخصوص دستگيري  بيست وشش تن از زنان درتاريخ چهارم مارس وهمچنين اجازه به خانواده ها ووکلايشان براي ديدار با آنها خودداري کرده اند. روزسه شنبه، ششم مارس، زنان دستگير شده درداخل زندان دست به اعتصاب غذا زدند تا به بازداشت خود اعتراض کنند. حداقل يکي اززندانيان به نام شهلا انتصاري درزندان انفرادي نگهداري مي شود.

 

سارا لي ويتسون مسئول بخش خاورميانه وشمال آفريقاي سازمان ديده بان حقوق بشر دراين زمينه گفت: " اين دستگيري ها سرکوب فعالان اجتماعي درايران را وارد مرحله جديدي مي کند. مطلقا هيچ زمينه حقوقي براي دستگيري زنان ياد شده تحت قوانين ايران وقوانين بين المللي وجود ندارد."

 

دولت ايران به صورت محسوسي برآزار واذيت وارعاب فعالان حقوق زنان درهفته هاي گذشته افزوده است. درصبح چهارم مارس، قوه قضاييه، دادگاه چهارتن از فعالان زنان را که به جرم "اقدام عليه امنيت ملي ازطريق شرکت درتجمعات قانوني" متهم شده بودند، برگزار کرد. تجمع ياد شده ، تجمع مسالمت آميزدوازدهم ژوئن 2006 بود که دراعتراض به قوانين تبعيض آميز عليه زنان برگزار شد.

 

  به گفته نسرين ستوده ومحمد دادخواه، دوتن ازوکلايي که وکالت چهار زن ياد شده را به عهده داشتند، مقامات قوه قضاييه دادگاه را پشت درهاي بسته برگزار کردند وبه موکلان اجازه ندادند که وارد اتاق دادگاه شوند. مقامات رسمي به دووکيل اجازه دادند که به دادگاه وارد شوند ولي به آنها اجازه مطالعه پرونده متهمين را ندادند. دادگاه هنوز حکمي براي اين پرونده صادرنکرده است.

 

دراعتراض به پيگرد زنان ياد شده، چندده تن از فعالان برجسته حقوق زنان، ازجمله برخي وکلا، روزنامه نگاران، وب لاگ نويسان وفعالان اجتماعي درجلوي دادگاه تجمع اعتراض آميزبي صدا وساکتي را برگزار کردند.

 

شاهدان عيني به ديده بان حقوق بشر گفتند که تظاهرکنندگان منظم ومسالمت آميز بودند. آنها آرام کنارپياده رو ايستاده بودند و پلاکاردهايي با عنوان " آزادي اجتماعات قانوني حق مسلم ماست" دردست داشتند. مامورين امنيتي کرارا به آزار واذيت زنان پرداخته تا موجب متفرق شدن آنها شوند. بعد ازاينکه چهار مدعي عليهان ازدادگاه خارج شدند تا به حمايت کنندگان ازخود بپيوندند،  پليس 34 زن ياد شده ازجمله چهارنفرياد شده را سوارماشين هاي ون خود کرده  وبه بازداشت گاه واقع درخيابان وزراي تهران منتقل کردند.

 

شب چهارم مارس، مقامات، زندانيان را به بند209 زندان بدنام اوين تهران منتقل کردند. وزارت اطلاعات، مسئوليت بند 209 را به عهده دارد، جايي که بسياري اززندانيان سياسي درآن نگهداري شده اند. 

 

مسئولان، هشت نفر از جوانترين دستگير شدگان را روزششم مارس بدون اقامه هيچ اتهامي عليه آنان آزاد کردند. مامورين همچنين هيچ اطلاعاتي درخصوص  ديگرزندانيان باقي مانده ارائه نکردند.

 

سارالي ويتسون دراين زمينه گفت: " دولت محمود احمدي نژاد تلاش مي کند تا آزادي هاي نسبي که توسط جامعه مدني ايران طي دهه گذشته به دست آمد را به عقب بازگرداند."

 

سازمان ديده بان حقوق بشر ياد آورد مي شود که هشتم مارس، روزجهاني زن، به صورت سنتي درايران با برگزاري اجتماعات  گرامي داشته مي شود.  ديده بان حقوق بشر همچنين ازدولت ايران مي خواهد به حقوق شهروندان خود براي برگزاري تجمعات  مسالمت آميز احترام بگذارد، وامنيت وايمني هرکسي که روزجهاني زن را گرامي دارد، تضمين کند.

 

آزادي اجتماعات توسط قوانين بين المللي حقوق بشر تضمين شده است. ماده بيستم بيانيه حقوق بشر براي هرکسي حق برگزاري تجمعات مسالمت آميز را ميسر مي کند. ماده 21 کنوانسيون بين الملي حقوق مدني وسياسي، که ايران نيزعضو آن است، حق اجتماع مسالمت آميز را به رسميت مي شناسد وتصريح مي کند که " هيچ محدوديتي نبايد درراه اعمال اين حق دربرابر قوانيني ديگر که يک جامعه دموکراتيک با علائقي چون امنيت ملي يا براي ايمني عمومي، نظم عمومي، حفاظت ازسلامتي يا اخلاقيات يا حفاظت ازحقوق وآزادي هاي ديگران که دريک جامعه دموکراتيک نيازمند است به وجود بيايد."

 

قانون اساسي ايران همچنين حق تجمعات مسالمت آميز را تضمين مي کند. ماده 27 قانون اساسي ايران تصريح مي کند که " تشکيل اجتماعات و راه ‏پيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است."

 

زنان زنداني شده عبارتند از: نوشين احمدي خراساني، پروين اردلان، سوسن طهماسبي، ناهيد کشاورز، محبوبه حسين زاده ، آسيه اميني، شادي صدر، مينومرتاضي لنگرودي، فاطمه گوارايي، شهلا انتصاري، محبوبه عباسقلي زاده،  مريم ميرزا، مريم حسين خواه، ناهيد جعفري، آزاده فرقاني، ژيلا بني يعقوب، الناز انصاري، جلوه جواهري، زهرا امجديان، زينب پيغمبرزاده، نسرين افضلي، مهناز محمدي، سميه فريد، رضوان مقدم، سارا لقماني ومريم شادفر.

 

نویسنده: