Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
  موريتاني کمپين حق شهروندي برابر را آغاز کرد
تاریخ: 01/31/2007   

انجمن زنان سرپرست خانوار (AFCF) اين ماه در موريتاني کمپيني را براي ترويج حق تابعيت برابر در بين مردان و زنان آغاز کرد.

موريتاني يکي از اعضاي امضا کننده ي کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان (CEDAW) است البته تحفظهايي را در قسمت هايي از اين کنوانسيون دارد که مغاير با قوانين شريعت اسلامي يا قانون اساسي موريتاني شناخته شده است. AFCF تاکيد دارد که حق برابر شهروندي نه مغاير با شريعت اسلامي است و نه مغاير با قانون اساسي اين مملکت و بنابراين بايد اين حق به زنان موريتانييي داده شود.

بر اساس قوانين موريتاني،  مردان خارجي که با زنان موريتانيايي ازدواج مي کنند، نمي توانند شهروند موريتاني شوند. در عين حال، زن خارجي که با مرد موريتانيايي ازدواج مي کند، بلافاصله پس از ازدواج شهروند موريتاني به شمار مي رود. هيچ فرايند رسمي براي اين کار لازم نيست. او حتي لازم نيست که در موريتاني زندگي کرده يا قادر به صحبت به زبان ملي اين کشور باشد. زنان موريتاني همانند مردان از اين حق برخوردار نيستند که مليت خود را به همسرانشان انتقال دهند.

بر اساس AFCF اين عدم تساوي، نقض ماده 9 کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان است که تاکيد مي کند که زنان همانند مردان بايد از حقوق شهروندي يکسان برخوردار باشند. براي کودکاني که حاصل ازدواج هاي دو مليت مختلف هستند، قانون موريتاني خود به خود به کودکاني که حاصل ازدواج مردان موريتانيايي با زنان خارجي هستند، تابعيت موريتانيايي داده و محل تولد يا مليت مادر نيز اهميتي ندارد. هنگامي که مسئله به کودکاني مي رسد که از مادران موريتانييي به دنيا آمده اند دو شرايط به وجود مي آيد که عبارتند از:

1. به کودکاني که در موريتاني و از مادران موريتانييي و پدر خارجي به دنيا آمده اند، حق شهروندي اعطا مي شود.
2. به کودکاني که خارج از موريتاني و از مادران موريتانييي و پدر خارجي به دنيا آمده اند، حق شهروندي اعطا نمي شود.

AFCF به کمپين خود براي رفع اين نابرابري در قانون مليت موريتاني ادامه خواهد داد که باعث تبعيض ناعادلانه بين مردان و زنان شده و تعهدات موريتاني نسبت به کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان را نقض مي کند.

لينک اصل مطلب
نظرات

khejalat avare yani too in saite koofti toon nemikhayn dar morede sahmiye bandi daneshgah ha chizi begin

نوشته شده بوسیله: در تاریخ: 02/04/2007 01:45:13 AM


khejalat avare yani too in saite koofti toon nemikhayn dar morede sahmiye bandi daneshgah ha chizi begin

نوشته شده بوسیله: در تاریخ: 02/04/2007 01:45:30 AMنام: (name)
  
آدرس ایمیل:(email)
  
آدرس وب:(URL)
  
    
نظرات:(comments)